Волонтерство як ресурс профілактичної роботи у притулках для неповнолітніх

Волонтерство як ресурс профілактичної роботи у притулках для неповнолітніх

Автор: Журавель Т.В. (координатор проекту), 2005 рік


У статті розкрито досвід проекту «Профілактика ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх» Всеукраїнського громадського центру «Волонтер», який яскраво демонструє важливу роль волонтерів з професійною освітою у сфері формування здорового способу життя у середовищі безпритульних дітей.
 
The article reveals the experience of the project «Prevention of HIV/AIDS and risky behaviour among children in the shelters for minors» by the All-Ukrainian Public Center «Volunteer», that gives a demonstration of important role of volunteers with professional education in the field of forming the healthy life style among homeless children.
 
Ключові слова: профілактика, здоровий спосіб життя, вихованці притулку для неповнолітніх, волонтер.
Keywords: prevention, healthy life style, children in the shelters for minors, volunteer.
Загальна соціально-економічна криза останніх 15 років в Українісупроводжувалася поширенням у дитячо-молодіжному середовищі ризикованої поведінки щодо здоров’я, що призвело до зростання інфекцій, які передаються статевим шляхом (далі – ІПСШ), інфікування ВІЛ, захворювань на СНІД. Відчутною стала криза інституту сім’ї, наслідком якої є поширення дитячої бездоглядності. Особливу гостроту і соціальну небезпеку становить поєднання обох проблем (ризикованої поведінки і бездоглядності), що відбувається у середовищі дітей, які більшу частину доби проводять на вулиці.
Сьогодні в Україні на достатньо високому рівні здійснюється попереджувально-профілактична робота щодо негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Та на жаль, вуличні діти, на відміну від інших, які охоплені профілактичною діяльністю, не можуть отримувати інформацію у загальноосвітніх школах, не відвідують позашкільні заклади, не бажають брати участь у вуличних акціях, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, що для таких дітей здебільшого не є цінністю взагалі. У результаті, вони найменше обізнані щодо руйнівних наслідків для організму ризикованої поведінки і через особливості способу життя стають жертвами свого незнання.
Як засвідчило дослідження, проведене методичною радою Всеукраїнського громадського центру «Волонтер» спільно зі студентами Педагогічного коледжу при КНУ імені Тараса Шевченка у квітні–травні 2003 р., діти вулиці майже необізнані щодо ІПСШ та ВІЛ/СНІДу, руйнівних наслідків для організму від вживання алкоголю, наркотиків, токсинів. У той самий час, діти, які знаходяться у притулках для неповнолітніх, як правило, зростали у сім’ях, де фактично відсутнє батьківське піклування, батьки чи опікуни вели аморальний спосіб життя, зловживали алкоголем, мали наркотичну залежність. Отже, діти дублюють поведінку батьків і набувають різних залежностей та хвороб, не орієнтуючись у їх причинах та подоланні наслідків. Так, за результатами опитування «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» (2002 р.), спробу вживання алкоголю до 13 років вже мали 50 % дітей з неблагополучних сімей, а більше чверті у цьому віці вже знайомі зі станом сп’яніння; кожний четвертий викурив першу сигарету до 10 років тощо.
І як підтвердили спеціалісти притулків для неповнолітніх України у більшості випадків такі діти через особливості їх способу життя стають жертвами свого незнання.
Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» виступив з ініціативою запровадження системи підготовки спеціалістів притулків для неповнолітніх у напрямі проведення ними профілактичних заходів серед неповнолітніх, що потрапляють до притулків, а Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді та Представництвом Дитячого Фонду ООН в Україні – ЮНІСЕФ підтримано цю ініціативу.
Протягом реалізації проектів 2003–2004 рр. було видано тренінговий модуль, спрямований на підготовку спеціалістів притулків для неповнолітніх; здійснено підготовку групи психологів притулків для неповнолітніх всіх регіонів України; розроблено та подано до друку збірку інформаційних та методичних матеріалів по здійсненню профілактики в умовах притулку; розроблено Програму занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед неповнолітніх притулків для неповнолітніх у регіонах України, яку затверджено Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді наказом № 692 від 05.11.2004 р. та рекомендовано Республіканському комітету у справах сім’ї та молоді АР Крим, службам у справах неповнолітніх, центрам соціальних служб для молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з метою запровадження відповідних занять з вихованцями притулків для неповнолітніх, центрів соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх та інших закладів їх соціального захисту.
Також, досвід реалізації проекту вказав, що навантаження психологів притулків часто не дозволяє присвятити профілактичній роботі достатню кількість часу та охопити необхідну кількість вихованців притулків.
 

 

І у 2005 р. реалізація такого проекту стала можливою. Спільно з Представництвом Дитячого Фонду ООН в Україні – ЮНІСЕФ було впроваджено пілотний проект, а саме – проведено підготовку студентів-волонтерів до реалізації профілактичної роботи у притулках. Волонтерські групи працювали у Києві, Дніпропетровську та Запоріжжі. У результаті студентами спільно зі спеціалістами розроблено методичне забезпечення програми занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки для вікової групи дітей 3–10 років і видано збірку казок та оповідань, спрямованих на профілактику ризикованої поведінки.
Учасники проекту високо оцінили отриманий досвід та вже на місцях забезпечують життєздатність проекту, пропонують ідеї для його подальшого розвитку. Зокрема, у Київському педагогічному коледжі при Національному університеті імені Тараса Шевченка профілактичну роботу з неповнолітніми у притулках для неповнолітніх та приймальнику-розподільнику для неповнолітніх включено до практики студентів. Студенти коледжу стали також ініціаторами створення на базі навчального закладу робочої групи, яка об’єднає волонтерів, що транслюватимуть профілактичну програму та розроблені методично-інформаційні матеріали не лише у притулках для неповнолітніх та приймальнику-розподільнику Києва, а й адаптують матеріал для роботи з вихованцями інтернатних закладів. Також у коледжі введено спеціальний курс з основ формування здорового способу життя, а до предметів «Основи тренінгової діяльності» та «Методика попередження правопорушень» введено блоки, присвячені особливостям здійснення профілактичної роботи з вуличними дітьми та дітьми, що перебувають у спеціальних закладах для неповнолітніх.
Сьогодні фахівцями Центру за сприяння навчальних закладів, що беруть активну участь у проекті, планується логічне продовження започаткованих ініціатив. Необхідною є комплексна розробка методичного забезпечення програми (а саме, наразі для молодшого та старшого підліткового віку (10–18 років), що дасть змогу підвищити ефективність реалізації програми у притулках для неповнолітніх у регіонах України.
Маємо впевненість у тому, що впровадження такого циклу проектів дасть змогу покращити організацію профілактичної роботи у притулках для неповнолітніх шляхом залучення волонтерів з професійною підготовкою, та поширити знання про існування ІПСШ та ВІЛ, небезпеку ризикованої поведінки та важливість вибору здорового способу життя серед найнезахищенішої категорії дітей – вихованців притулків.
Здійснення ініціатив спільно зі студентами-волонтерами відкриє можливості для більш широкої реалізації прав даної категорії дітей, залучення їх до безпосередньої активної участі у профілактичній діяльності, забезпечення їх доступу до якісної інформації та отримання адекватних знань, формування умінь та навичок щодо ведення здорового способу життя.
Доцільно зазначити, що встановлення взаємовигідної співпраці у напрямі попередження ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя серед вихованців притулків для неповнолітніх між самими притулками, вищими навчальними закладами, що готують майбутніх фахівців у сфері соціальної педагогіки та психології, та зацікавленими громадськими та державними організаціями, у майбутньому сприятиме ефективнішому вирішенню декількох проблем:
      залучення волонтерів-майбутніх професіоналів до освітньо-профілактичної діяльності з безпритульними дітьми;
      підвищення професійної підготовки студентів та сприяння їх професійній орієнтації;
      підвищення рівня обізнаності фахівців через активне включення у профілактичні заходи, та підтримка їх зусиль у напрямі посилення індивідуалізації профілактичної роботи;
      просвітницька діяльність у сфері формування здорового способу життя та попередження ВІЛ серед кількох цільових груп: студенти, професіонали та діти.

 

Отже, спільно з ініціативною групою, куди входили спеціалісти ВГЦ «Волонтер» та психологи притулків м. Києва та Дніпропетровської і Запорізької областей, а також за підтримки адміністрації вищих навчальних закладів даних регіонів (зокрема Запорізького національного університету, Дніпропетровського національного університету, Академії праці і соціальних відносин ФПУ, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та Київського педагогічного коледжу при Національному університеті імені Тараса Шевченка), визнано за необхідне запровадити підготовку за відповідною програмою волонтерів з числа студентів останніх курсів вищих навчальних закладів – майбутніх спеціалістів у сфері психології та соціальної педагогіки, які могли б на добровільних засадах проводити профілактичну роботу у притулку під керівництвом психолога та методиста закладу та брати активну участь у створенні методичного забезпечення Програми занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх.
Прокоментувати цей запис
Тут ще немає коментарів

 

Введіть код, який вказаний на зображенні 

e-mail: ten_z@ukr.net

м. Київ,
вул. Довженка, 2, кім. 53
(у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)