Тренінгова програма "Основи волонтерської роботи"

 

Ми запрошуємо Вас на навчання до Школи волонтерів!

Також будемо раді допомогти Вашій організації у проведенні Школи волонтерів.

Запрошуйте!

 

 

Пропонуємо Вам пройти тренінг „Основи волонтерської роботи”, який складається з 9 тем та розрахований на 72 години.

 

 

Програма тренінгу

„Основи волонтерської роботи”

№ з/п
Назва теми
Мета
Орієнтовна кількість годин
1.     
Милосердя, альтруїзм та благодійність – передумови волонтерства
Сприяти формуванню мотивації до волонтерської діяльності, розкрити зміст понять „милосердя”, „альтруїзм”, „благодійність”, „волонтер”, „волонтерство”, ознайомити учасників з особливостями волонтерської діяльності у світі
4
2.     
Особистісний потенціал волонтера як умова успішної волонтерської діяльності
Визначити та проаналізувати основні характеристики волонтера, порівняти особистісні якості з розробленою “професіограмою” волонтера та з’ясувати рівень самооцінки як однієї з передумов самоутвердження та самореалізації індивіда
6
3.     
Комунікативна компетентність волонтера
 
Сприяти формуванню навичок ефективної взаємодії, розвивати уміння активного слухання, застосування прийомів вербального та невербального спілкування
8

4.     
Робота в команді
Розкрити особливості та визначити ефективні шляхи роботи в команді, формувати у  навички роботи в команді, сприяти усвідомленню ефективності використання стратегії співробітництва на шляху спільного досягнення мети
10
5.     
Способи вирішення конфліктних ситуацій у волонтерській групі
 
Обговорити причини виникнення конфліктів у волонтерській групі, розглянути способи вирішення конфліктних ситуацій та вивчити особистісні схильності до конфліктної ситуації
4
6.     
Лідерство у волонтерській групі
Сприяти розумінню лідерства як складової життєвого самовизначення, розробити бачення ролі лідера  волонтерської групи
6
7.     
Робота волонтерів в умовах вуличного простору
Ознайомити учасників із завданнями, особливостями та напрямами вуличної соціальної роботи, окреслити обов’язки, коло знань та вмінь інформаційних волонтерів та волонтерів-ігротехніків; розробити орієнтовну схему проведення станційної та тематичної ігрової програм
10

8.     
Особливості просвітницько-профілактичної роботи волонтерів
Надати інформацію щодо використання інтерактивних методів у програмах із формування здорового способу життя підлітків, відпрацювати навички їх впровадження
18
9.     
Труднощі у волонтерській роботі та шляхи їх подолання
 
Обговорити можливі труднощі та проблеми в роботі волонтера та з волонтерами з метою їх попередження; розробити норми поведінки волонтера в організації
6
Всього:
72 год.

 
Перша тема „Милосердя, альтруїзм та доброчинність – передумови волонтерства” передбачає розгляд заявлених у назві понять, а також сприяла формуванню мотивації  до волонтерської роботи. Наповнюючи відповідним змістом цю тему, ми розробили та запозичили такі активні та інтерактивні форми роботи, за допомогою яких учасники могли висловити свої міркування щодо змісту понять „милосердя”, „альтруїзм”, „доброчинність”, „волонтер”, „волонтерство” (вправа „Що означає „дарувати радість?”), визначити якості, властиві волонтеру (вправа „Сонечко якостей волонтера”), познайомитись із досвідом волонтерської діяльності у світі та регіоні (області, районі, місті, селищі) (вправи „Я допомагаю іншим”, створення відеофільму чи колажу „Волонтери нашого регіону”), запропонувати волонтерські соціальні інціативи на рівні своєї громади (вправи „Крила добра”, „Сходи участі”, обговорення в загальному колі „Як ми розуміємо волонтерську ініціативу”). 
Під час розгляду другої теми „Особистісний потенціал волонтера як умова успішної волонтерської діяльності” ми використовуємо такі форми роботи, як індивідуальна робота та групове обговорення (вправи „Самоаналіз”, „Волонтер: хто він?”, ), моделююча гра „Аукціон”, тестова методика вивчення самооцінки за допомогою еталонного ряду. Ці методи та форми орієнтовані на визначення базових характеристик волонтера, його особистісних якостей. Важливою є робота щодо визначення власних особистісних якостей, створення „професіограми” волонтера та співставлення її з образом „Я”. Моделююча гра „Аукціон” передбачає аналіз значення цінностей у життєдіяльності людини та їх впливу на формування життєвої позиції особистості. Використана тестова методика спрямована на визначення рівня самооцінки як однієї з передумов самоствердження та самореалізації особистості.
Тема „Комунікативна компетентність волонтера” спрямована на формування комунікативних навичок членів волонтерської групи. Так, нами використовувалися інтерактивні ігри „Контакти” та „Ярлики”, а також методика виявлення комунікативних та організаторських здібностей (КОС-2).
Інтерактивна гра „Контакти” сприяє формуванню у волонтерів уміння встановлювати контакти та підтримувати розмову з різними категоріями людей у різних життєвих ситуаціях, що є вкрай важливим у здійсненні соціально-педагогічної діяльності. Інтерактивна гра „Ярлики” створює можливість для волонтерів відчути емоції, які виникають під час спілкування, коли люди діють відповідно до встановлених у суспільстві стереотипів. Методика виявлення комунікативних та організаторських здібностей включена в програму „Основи волонтерської роботи” з метою виявлення комунікативних та організаторських здібностей волонтерів (уміння чітко та швидко налагоджувати ділові та дружні стосунки з людьми, прагнення розширити контакти, участь у групових заходах, вміння впливати на людей, прагнення проявляти ініціативу).
Під час розгляду четвертої теми „Робота в команді” нами використовувалися інтерактивні ігри „Конверти” та „Конструкція”, а також методика „Соціометрія” Дж. Морено.
Інтерактивні ігри „Конверти” та „Конструкція” мають на меті формувати у волонтерів навички роботи в команді, сприяють усвідомленню ефективності використання стратегії співробітництва на шляху спільного досягнення мети, дозволяють відпрацювати навички ефективної комунікації. Соціометрія Дж. Морено дозволяє вивчити міжособистісні стосунки у студентській волонтерській групі та скласти карту групової диференціації, виміряти ступінь згуртованості – роз’єднання в групі, виявити відносний авторитет членів групи за ознаками симпатії – антипатії.
Розглядаючи тему „Способи вирішення конфліктних ситуацій у волонтерській групі”, ми використовуємо такі форми як інтерактивна гра „Як поділити наші гроші”, тестова методика „Чи схильні ви до конфліктів?”, групова робота (вправи „До якої стратегії ви б вдалися?”, „Переговори заради вирішення проблем”).
Інтерактивна гра „Як поділити наші гроші” дозволяє дізнатися про особливості поведінки особистості в конфліктній ситуації. Тестова методика „Чи схильні ви до конфліктів?” спрямована на діагностику схильності індивіда до конфліктів. Вправа „До якої стратегії ви б вдалися?” дозволяє учасникам обговорити стратегії поведінки в конфліктній ситуації. Застосувати процедуру переговорів під час розв’язання проблеми дозволяє студентам-волонтерам вправа „Переговори заради вирішення проблем”.
Розробляючи зміст теми „Лідерство у волонтерській групі”, ми наповнили його формами індивідуальної та групової роботи (вправи „Імена – по батькові”, „Прапор лідерства”, „Аукціон власних лідерських якостей”, „Алфавіт”, „1х2х4”, „Емблема лідерства”. Також з метою визначення лідерів у групі нами було включено до змісту теми інтерактивну гру „Кроки”. Усі названі вправи сприяють розумінню лідерства як складової життєвого самовизначення людини. Наприкінці учасникам пропонується розробити бачення ролі лідера волонтерської групи, що дозволяє досягнути ефекту повного розуміння всіма членами групи функцій цієї людини та переглянути кандидатури на цю „посаду”.
Тема „Робота волонтерів в умовах вуличного простору” обрана нами невипадково, адже сьогодні в Україні у мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді студентські волонтерські групи активно здійснюють вуличну соціальну роботу. Тому підібрані нами активні та інтерактивні форми дозволяють учасникам ознайомитись із завданнями, особливостями та напрямами вуличної соціальної роботи (вправа „Особливості організації вуличної ігрової діяльності”), окреслити обов’язки, коло знань та вмінь волонтерів-ігротехніків (вправа „Компетенції та обов’язки волонтерів, які працюють в умовах вулиці” та мозковий штурм „Типологія ігор”), розробити програму станційної та тематичної ігротеки (практичне завдання „Розробка орієнтовної схеми проведення ігрових програм”).
Тема „Особливості просвітницько-профілактичної роботи волонтерів” займала найбільше часу – 18 год. Розробляючи цю тему, ми виходили із міркувань, що профілактичний та соціально-просвітницький напрямки діяльності є найбільш популярними серед волонтерських груп в Україні. Тому впродовж вивчення теми учасникам пропонується розглянути існуючі підходи до навчання підлітків та молоді (інформаційне повідомлення „Пасивні, активні та інтерактивні методи навчання”, мозковий штурм „Категорії підлітків”, робота в групах „Що необхідно враховувати у просвітницько-профілактичній діяльності з різними категоріями підлітків?”), проаналізувати особливості проведення просвітницько-профілактичної роботи з використанням інтерактивних методів для аудиторії підлітків (Інформаційне повідомлення „Умови ефективного використання інтерактивної гри”, інтерактивна гра „Острів”), розглянути інтерактивні методи, що використовуються у програмах формування здорового способу життя та опанувати навички їх використання в роботі з підлітками (інформаційне повідомлення „Казкотерапія: використання у профілактичній роботі”, робота в групах „Можливості роботи з казкою”, „Відпрацювання навичок роботи з розробки та проведення казкотерапевтичного заняття”, інформаційне повідомлення „Особливості використання методу сase-study”, робота в групах „Створення та розв’язання проблемних ситуацій”, презентація різновиду кейс-стаді – „Фото-фішка”, аналіз можливостей використання настільних ігор в профілактичній роботі, ознайомлення з настільними іграми „Володар кілець”, „Пригоди в країні Здоровляндії” та „Крок за кроком”, робота в групах з розробки профілактичних настільних ігор, аналіз можливостей театру в профілактичній роботі, інформаційне повідомлення „Форум-театр: поняття, мета та завдання, підготовка”, відпрацювання навичок постановки форум-театру”).
До теми „Труднощі у волонтерській роботі та шляхи їх подолання” входять три вправи, а саме: моделююча гра „Що, якщо...”, вправа „Труднощі волонтерської діяльності” та практичне завдання „Розробка пам’ятки волонтера”. Усі матеріали спрямовувались на детальний розгляд можливих ускладнень під час здійснення волонтерської роботи. Так, метою моделюючої гри „Що, якщо...” було підштовхнути волонтерів до роздумів про ймовірні наслідки різних сценаріїв розвитку подій у волонтерській роботі та можливі шляхи долання труднощів. Учасникам пропонувалося поміркувати над питаннями, що стосуються волонтерської практики, зокрема, що робити, якщо волонтер: не може впоратись із запропонованим завданням; порушив конфіденційність; на певний час призупинив свою діяльність в організації; між волонтером та працівником організації виник конфлікт; завдав шкоди клієнту тощо.
Участь у вправі „Труднощі волонтерства” дозволяє з’ясувати проблеми, з якими можуть зустрітися волонтери під час виконання своїх функціональних обов’язків та керівники волонтерів у процесі управління їхньою роботою, а також намітити шляхи усунення цих труднощів.
Корисним є практичне завдання „Розробка пам’ятки волонтера”. Виконуючи його, волонтери розробляють комплекс правил (норм), які допоможуть їм успішно виконувати роботу й уникнути труднощів та проблем під час здійснення соціально-педагогічної діяльності.
У результаті тренінгу „Основи волонтерської роботи” волонтери отримують базові знання та вміння, необхідні для здійснення волонтерської роботи.
Ми свідомі того, що поінформованість волонтера щодо основ волонтерства не гарантує ефективної практичної роботи. Тому головний акцент у процесі підготовки волонтерів ми робимо саме на формуванні в них відповідних знань, вмінь та навичок діяльності в окремих, чітко визначених напрямах, зокрема: профілактичному, соціально-просвітницькому та рекреативному.
 
Наші досвідчені тренери зроблять навчання цікавим, корисним і веселим!!!
Прокоментувати цей запис
Тут ще немає коментарів

 

Введіть код, який вказаний на зображенні 

e-mail: ten_z@ukr.net

м. Київ,
вул. Довженка, 2, кім. 53
(у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)