Наш статут

Статут Всеукраїнського громадського центру «ВОЛОНТЕР»
 
1. Загальні положення.
1.1. Всеукраїнський громадський Центр “Волонтер” (далі Центр) є Всеукраїнською громадською організацією, створеною громадянами України на засадах спільності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.
Центр створений і діє  на засадах добровільності та самоврядування, рівноправності його членів, законності та гласності.
1.2. Головною метою діяльності Центру є об’єднання та координація зусиль членів Центру у справі сприяння розвитку волонтерського руху в Україні та захисту законних інтересів своїх членів.
1.3. Діяльність Центру поширюється на всю територію України.
1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.
1.5. Центр має право:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- укладати з юридичними та фізичними особами угоди, контракти тощо, здійснювати інші юридичні дії;
- представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- створювати установи та організації;
- здійснювати видавничу діяльність шляхом заснування засобів масової інформації, видання наукової, методичної, довідкової, інформаційної літератури;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої цілі і ідеї.
1.6. Центр набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у Мінюсті, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, відокремлене майно, печатку, штампи, бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою Центру.
Символіка Центру реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.7. Юридична адреса Центру: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, кімн. 415.
 
2. Завдання Центру:
2.1. Основними завданнями Центру є:
- сприяння розвитку волонтерського руху в Україні;
- здійснення і захист прав і свобод, задоволення соціальних та культурних інтересів громадян - членів Центру; 
- сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні;
- створення умов для саморозвитку членів Центру як особистостей, членів суспільства, громадян України;
- вивчення та обробка кращого міжнародного та вітчизняного досвіду з питань волонтерського руху;
- визначення засад волонтерського руху в Україні, участь у розробці нормативно-законодавчої бази з цього питання.
2.2. З метою виконання завдань Центр в установленому порядку:
- апробує та розповсюджує нові форми і методи волонтерської діяльності в Україні;
- співпрацює з державними та громадськими організаціями і установами в галузі соціальної роботи;
- створює громадську “Школу волонтерів” для підготовки та перепідготовки кадрів з питань волонтерської роботи;
- ініціює та проводить громадські волонтерські акції на всеукраїнському, регіональному та місцевих рівнях;
- відкриває спеціалізовані служби (“Телефон довіри”, “Консультативний пункт” тощо);
- методично забезпечує волонтерські програми та проекти;
- видає інформаційну, методичну, довідкову літературу;
- пропагує принципи волонтерської діяльності в Україні.
 
3. Членство у Центрі.
3.1. Членами Центру можуть бути громадяни України, які досягли 14 років, визнають Статут Центру, беруть участь у роботі Центру і входять до складу одного з місцевих осередків.
3.2. Прийом громадян у члени Центру здійснюють місцеві осередки на підставі заяви, яка подається до керівного органу.
3.3. Порядок сплати членських внесків визначається Конференцією.
3.4. Члени Центру можуть вийти з нього за власним бажанням або бути виключеними за рішенням керівного органу відповідного місцевого осередку за дії, які несумісні із  Статутом Центру.
 
4. Права та обов’язки членів Центру.
4.1. Члени Центру мають право:
- брати участь у діяльності Центру;
- обирати і бути обраним до керівних та контрольних органів Центру;
- користуватися майном Центру для виконання Статутних завдань та досягнення Мети Центру;
- отримувати інформацію про діяльність Центру;
- отримувати допомогу Центру в т.ч. фінансову;
- надавати Центру будь-яку допомогу в т.ч. фінансову;
- вносити пропозиції та вимагати їх розгляду керівними органами Центру;
- отримувати захист Центру у випадку незаконних або несправедливих дій з боку юридичних, фізичних осіб, державних органів та посадових осіб при виконанні обов’язків, пов’язаних з діяльністю Центру;
- виступати в засобах масової інформації від імені Центру у разі надання відповідних повноважень або від свого імені.
4.2. Член Центру зобов’язаний:
- дотримуватись вимог Статуту Центру;
- старанно виконувати свої обов’язки, покладенні згідно розподілу доручень в Центрі та доручення керівних органів Центру, які не суперечать даному Статуту та чинному законодавству України;
- утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Центру;
- дотримуватись моральних принципів діяльності Центру;
- бережно відноситись до матеріально-технічної бази Центру;
- сплачувати членські внески у порядку, визначеному Конференцією. 
 
5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Центру.
5.1. Основою Центру є місцеві осередки, які створюються по територіальному принципу.
5.2. Місцевий осередок Центру на добровільних засадах об’єднує не менше 3-х громадян України, він діє на громадських засадах відповідно до свого Положення, яке не суперечить Статуту Центру, приймається його вищим керівним органом і затверджується РадоюЦентру.
Для  набуття  прав  юридичної особи  місцеві  осередки  повинні зареєструватися в установленому законом порядку, осередки без прав юридичної особи повинні повідомити про своє заснування в установленому чинним законодавством порядку.
5.3. Вищим керівним органом Центру є Конференція, яка скликається не рідше одного разу на 3 роки. Позачергова конференція може бути скликана за вимогою Ради Центру або на вимогу не менше 1/3 місцевих осередків в областях.
5.4. Конференція правомочна при наявності не менше 2/3 обраних делегатів від місцевих осередків. Рішення про прийняття Статуту Центру, внесення до нього змін та доповнень, про ліквідацію Центру ухвалюється 2/3 голосів присутніх на конференції делегатів. Інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів.
5.5. Конференція може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Центру.
Конференція Центру:
- ухвалює рішення про утворення Центру та вирішує питання її організаційного устрою, про реорганізацію або ліквідацію Центру;
- схвалює  Статут Центру, вносить зміни та доповнення до нього;
- обирає Голову Ради Центру, контрольно-ревізійну комісію, затверджує склад Ради на трирічний строк;
- заслуховує звіти про виконання бюджету Центру;
- затверджує звіти Голови Ради Центру та контрольно-ревізійної комісії;
- вирішує будь-яке інше питання, прийняте до розгляду Конференції.
- створює, в разі необхідності, тимчасові органи для вирішення конкретних питань;
- реалізує право власності на кошти та майно Центру.
5.8. Вищим керівним органом між конференціями Центру є Рада, яка збирається не рідше як 2 рази на рік і є правомочним при наявності не менше 2/3 її складу. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Ради.
Рада Центру:
- скликає конференцію Центру та визначає порядок представництва на ньому;
- здійснює заходи щодо втілення в життя рішень конференції;
- розробляє основні напрями діяльності Центру, координує роботу місцевих осередків;
- затверджує символіку Центру;
- обирає заступників Голови Ради Центру (один з яких є головою виконкому);
- приймає рішення про створення нових осередків Центру та затверджує Положення про місцеві осередки;
- приймає рішення про створення (реорганізацію, ліквідацію) підприємств, госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, затверджує їх статути, призначає їх керівників.
5.9. До складу Ради входять Голова Ради Центру, його заступники, члени Центру обрані на конференції.
5.10. Постійно діючим виконавчим органом Центру є Виконком, який очолює Голова. Голова виконкому формує виконком відповідно до затвердженого кількісного складу.
Виконком: у своїй діяльності керується Положенням, затвердженим Радою Центру.
5.11. Голова Ради Центру:
- очолює Раду;
- керує поточною діяльності Ради;
- спрямовує роботу своїх заступників, Ради та виконкому;
- діє від імені Центру і представляє її у стосунках з іншими підприємствами, установами та організаціями;
- має право від імені Центру укладати договори з іншими підприємствами, установами та організаціями;
- має право підпису на фінансово-господарських документах Центру;
- для ведення поточної роботи і бухгалтерського обліку Голова призначає:
- голову виконкому;
- головного бухгалтера;
- керівників програм.
5.12. Контрольно-ревізійна комісія Центру.
Фінансову та господарську діяльність Центру перевіряє контрольно-ревізійна комісія, яка формується Конференцією і підзвітна лише їй.
Члени контрольно-ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Ради Центру, інших органів Центру з правом дорадчого голосу. Діяльність контрольно-ревізійної комісії регулюється Положенням, затвердженим Радою Центру.
 
6. Майно та кошти, господарська та інша комерційна діяльність Центру.
6.1. Центр має право набувати, володіти, користуватися та розпоряджатися спорудами, приміщеннями, інвентарем, засобами зв’язку, оргтехнікою, обладнанням, транспортними засобами, іншими матеріально-технічними цінностями, які необхідні для виконання його статутної діяльності.
6.2. Кошти Центру утворюються та поповнюються за рахунок членських внесків, надходжень від підприємств, установ, організацій, створених Центром, добровільних пожертвувань громадян та юридичних осіб, інших, дозволених законом надходжень.
б.3. Джерела фінансування діяльності Центру, утворення та порядок використання коштів визначаються РадоюЦентру і використовуються на виконання статуних завдань.
6.4. Бюджет Центру щорічно затверджує Рада.
6.5. З метою виконання статутних завдань Центр здійснює необхідну господарчу та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, створення підприємств в порядку встановленому законодавством.
 
7. Міжнародні зв’язки
7.1. Центр може засновувати або вступати в міжнародні громадські неурядові організації у порядку передбаченому цим Статутом. Ццентр може підтримувати міжнародні контакти та зв’язки, укладати угоди, брати участь у здійснені заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
 
8. Контроль та звітність.
8.1. Центр, створені ним підприємства, установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський обліки, реєструються у відповідних державних податкових органах, вносять до бюджету обов’язкові платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.
 
9. Зміни та доповнення до Статуту Центру.
9.1. Про зміни, що відбулися в Статуті Центру, виконком в 5-денний термін повідомляє реєстраційний орган.
9.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Центру є компетенцією Конференції.
 
10. Про порядок припинення діяльності Центру.
10.1. Діяльність Центру може бути припинена шляхом його реорганізації або ліквідації.
10.2. Рішення про реорганізацію Центру приймає Конференція 2/3 голосів присутніх на ній делегатів.
10.3. Ліквідація Центру здійснюється згідно рішення Конференції чи рішення суду.
10.4. Кошти та майно Центру, в тому числі в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання статутних завдань, або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинними законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
 

 

Прокоментувати цей запис
Тут ще немає коментарів

 

Введіть код, який вказаний на зображенні 

e-mail: ten_z@ukr.net

м. Київ,
вул. Довженка, 2, кім. 53
(у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)